fbpx
chemicalgarage.pl | Polityka prywatności Facebook
16509
page-template-default,page,page-id-16509,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive
 

Polityka prywatności Facebook

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. RODO.

1)      Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma CHEMICAL GARAGE Sp. z o.o.

2)      Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a)       Administrator przetwarza dane osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to” lub „Obserwuj”;
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u;
 • wysłały wiadomość za pomocą komunikatora Internetowego Messenger.

b)       Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick/pseudonim/nazwa użytkownika);
 • zdjęcie profilowe;
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);
 •  dane podane przez użytkownika portalu w swoim profilu (np. miejscowość, płeć,
 • data urodzenia itp.);
 • treść wysłanych wiadomości;
 • treść Państwa komentarzy.

3)       Cele i podstawy przetwarzania

a)       Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1)     prowadzeniu fanpage pod nazwą Chemical Garagena portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);

(2)     ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

 • na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)       Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a)     upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b)      inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne);

c)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d)      właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5)        Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)        Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a)      dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)      dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c)       dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)      Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a)       żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)        do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d)       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8)       Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

9)        Pozostałe informacje

a)       Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b)       Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

Dodatkowo CHEMICAL GARAGE Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited (dalej „Facebook Ireland”) pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.